I-Drain

Nëpermjet I-drain bëjmë drenazhimin e ujërave të shiut në ambientet e jashtme të objekteve, duke shmangur kështu përmbytjet në ambientet e përbashkëta. Shtresa poroze mundëson depërtimin e ujërave në tokë dhe ujitjen e bimësisë përreth.

 

 

Kërko njësinë tënde!